VERHALEN

Meer weergeven

Genezing van de verlamde

Toen Jezus in Kafarnaüm was teruggekeerd en men hoorde dat Hij thuis was,

stroomden de mensen in zulk een aantal samen,

dat zelfs de ruimte vóór de deur geen plaats meer bood toen Hij hun zijn leer verkondigde.

Men kwam een lamme bij Hem brengen die door vier mannen gedragen werd.

Omdat zij wegens de menigte geen mogelijkheid zagen hem dicht bij Jezus te brengen,

legden ze het dak bloot boven de plaats waar Jezus zich bevond,

maakten er een opening in en lieten het bed waarop de lamme uitgestrekt lag zakken.

Toen Jezus hun geloof zag, zei Hij tot de lamme: “Mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven.”

Er zaten enkele schriftgeleerden bij.

Ze zeiden bij zichzelf: “Wat zegt die man daar? Hij spreekt godslasterlijk!

Wie anders kan er zonden vergeven dan God alleen?”

Uit zichzelf wist Jezus aanstonds dat zij zo redeneerden en Hij zei hun: “Wat redeneert gij toch bij uzelf?

Wat is gemakkelijker, tot de lamme te zeggen: Uw zonden zijn u vergeven, of: Sta op, neem uw bed en loop?

Welnu, opdat ge zult weten dat de Mensenzoon macht heeft op aarde zonden te vergeven,

sprak Hij tot de lamme: - Ik zeg u, sta op, neem uw bed mee en ga naar huis.”

De man stond op, nam zijn bed en voor aller ogen ging hij onmiddellijk naar buiten.

Iedereen stond er versteld van, en zij verheerlijkten God en zeiden: “Zoiets hebben wij nog nooit gezien.”

Marcus. 2,1-12.

 

 

Bibliodrama: De genezing van de verlamde

Doelen

Via inleving in een bijbels figuur uit het verhaalfragment en doorheen het beleven van medespelers in een bijbelrol:

 • gevoelig worden voor de (eigen) verhaalfiguur (aspecten) en er een beeld van vormen

 • woorden vinden voor belevingen en overdenkingen in een verhaalpersonage (rol)

 • aandacht geven aan anderen in hun rol, aan eigen overwegingen bij het spel van anderen

 • beter begrip krijgen van een bijbelse verhaalsituatie, of realiteit in zijn diversiteit

 • eigen overwegingen en intenties leren kennen, zich confronteren met die van anderen

 • eigen verhouding t.o.v. de figuur van Jezus lichamelijk uitdrukken

 • een opmerking plaatsen of een vraag stellen aan de figuur van Jezus

 • in de rol van Jezus een antwoord geven op de gestelde vraag.

 

Spelsituatie: Mensen stromen samen in het huis van Jezus

 

Toen Jezus in Kafarnaüm was teruggekeerd en men hoorde dat Hij thuis was,

stroomden de mensen in zulk een aantal samen, dat zelfs de ruimte vóór de deur geen plaats meer bood

toen Hij hun zijn leer verkondigde’

 

Spelverloop

 

Rolinleving en positie bepaling:

 • Leef je in, in één van de mensen die toestromen

 • Neem een plaats in binnen of buiten het huis

 • Neem een houding aan t.o.v. Jezus

 • Vertel vanuit de eigen opgenomen rol wie je bent en waarom je bent waar je bent

 

Meer informatie over rolinleving: >> Zie Werkvorm Rolinleving

Confrontatie met Jezus

 • Iets zeggen tegen Jezus vanuit de eigen gekozen verhaalrol als perrsonage uit de mensenmenigte

 • Van rol verwisselen met Jezus en een antwoord geven op de (eigen) gestelde vraag of opwerping

 • Daarna terug in de beginrol gaan staan en aanhoren wat Jezus heeft gezegd en reflecteren over de betekenis.

 

Uitwisseling

 • Vertellen over de eigen belevingen en overdenkingen in de rol tijdens het spel

 • Eigen associaties vertellen vanuit het spel van de anderen

 • Eigen levenservaringen koppelen aan de gespeelde rol of spelsituatie

 • De eigen verhouding tot Jezus beschouwen vanuit de eigen uitspraken in het spel.

 Meer informatie over uitwisseling: >> Zie Begeleiden Uitwisseling

 

Het verhaal wordt herlezen als afronding

 

 

De genezing van de verlamde

Variaties  en Spelvormen

 1. Mensen stromen samen in het huis van Jezus

  1. Rolinleving en positie bepaling:

   • één van de mensen

   • plaatsing t.o.v. Jezus , in of buiten het huis

  2. Vertellen vanuit de eigen opgenomen rol

  3. Vraag stellen  of iets zeggen tegen Jezus vanuit de rol

  4. Uitwisseling

 2. Dragers die de lamme naar Jezus brengen

  1. Inleven in de rol van dragers en positionering t.o.v. de lamme

  2. Eigen motieven van handelen toelichten

  3. Stilstaan bij de beleving van het dragen

 3. De weerstand aan de deur

  1. Confrontatie met de mensen voor de deur

  2. De dragers zien geen mogelijkheid hem dicht bij Jezus te brengen

 4. De schriftgeleerden zaten en redeneerden bij zichzelf

  1. Inleven in de rol van schriftgeleerden en positiebepaling

  2. Antwoorden op de vraag: “Waarom ben je hier?”

  3. Iets zeggen tot de lamme of tot Jezus (mogelijkheid: tot de dragers, de mensen)

  4. Uitwisseling 2. en 3.

 5. Het hele verhaal spelen: Groepsinteractiespel

  1. Inleven in de verschillende rollen naar keuze

  2. Het spelen van het hele verhaal

Meer informatie over het begeleiden van een groepsinteractie spel: >> Zie Werkvorm Groepsinteractiespel

 1. Zij verheerlijkten God en zeiden…

  1. Korte spel situatie met alle rollen: Mogelijk

  2. Wat heb je uit dit spelen met dit verhaal geleerd

   • Voor jezelf

   • Voor spiritualiteit, je geloof

   • Over de bijbel

A