top of page

VERHALEN

Genezing van de verlamde

Toen Jezus in Kafarnaüm was teruggekeerd en men hoorde dat Hij thuis was,

stroomden de mensen in zulk een aantal samen,

dat zelfs de ruimte vóór de deur geen plaats meer bood toen Hij hun zijn leer verkondigde.

Men kwam een lamme bij Hem brengen die door vier mannen gedragen werd.

Omdat zij wegens de menigte geen mogelijkheid zagen hem dicht bij Jezus te brengen,

legden ze het dak bloot boven de plaats waar Jezus zich bevond,

maakten er een opening in en lieten het bed waarop de lamme uitgestrekt lag zakken.

Toen Jezus hun geloof zag, zei Hij tot de lamme: “Mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven.”

Er zaten enkele schriftgeleerden bij.

Ze zeiden bij zichzelf: “Wat zegt die man daar? Hij spreekt godslasterlijk!

Wie anders kan er zonden vergeven dan God alleen?”

Uit zichzelf wist Jezus aanstonds dat zij zo redeneerden en Hij zei hun: “Wat redeneert gij toch bij uzelf?

Wat is gemakkelijker, tot de lamme te zeggen: Uw zonden zijn u vergeven, of: Sta op, neem uw bed en loop?

Welnu, opdat ge zult weten dat de Mensenzoon macht heeft op aarde zonden te vergeven,

sprak Hij tot de lamme: - Ik zeg u, sta op, neem uw bed mee en ga naar huis.”

De man stond op, nam zijn bed en voor aller ogen ging hij onmiddellijk naar buiten.

Iedereen stond er versteld van, en zij verheerlijkten God en zeiden: “Zoiets hebben wij nog nooit gezien.”

Marcus. 2,1-12.

 

 

Bibliodrama: De genezing van de verlamde

Doelen

Via inleving in een bijbels figuur uit het verhaalfragment en doorheen het beleven van medespelers in een bijbelrol:

 • gevoelig worden voor de (eigen) verhaalfiguur (aspecten) en er een beeld van vormen

 • woorden vinden voor belevingen en overdenkingen in een verhaalpersonage (rol)

 • aandacht geven aan anderen in hun rol, aan eigen overwegingen bij het spel van anderen

 • beter begrip krijgen van een bijbelse verhaalsituatie, of realiteit in zijn diversiteit

 • eigen overwegingen en intenties leren kennen, zich confronteren met die van anderen

 • eigen verhouding t.o.v. de figuur van Jezus lichamelijk uitdrukken

 • een opmerking plaatsen of een vraag stellen aan de figuur van Jezus

 • in de rol van Jezus een antwoord geven op de gestelde vraag.

 

Spelsituatie: Mensen stromen samen in het huis van Jezus

 

Toen Jezus in Kafarnaüm was teruggekeerd en men hoorde dat Hij thuis was,

stroomden de mensen in zulk een aantal samen, dat zelfs de ruimte vóór de deur geen plaats meer bood

toen Hij hun zijn leer verkondigde’

 

Spelverloop

 

Rolinleving en positie bepaling:

 • Leef je in, in één van de mensen die toestromen

 • Neem een plaats in binnen of buiten het huis

 • Neem een houding aan t.o.v. Jezus

 • Vertel vanuit de eigen opgenomen rol wie je bent en waarom je bent waar je bent

 

Meer informatie over rolinleving: >> Zie Werkvorm Rolinleving

Confrontatie met Jezus

 • Iets zeggen tegen Jezus vanuit de eigen gekozen verhaalrol als perrsonage uit de mensenmenigte

 • Van rol verwisselen met Jezus en een antwoord geven op de (eigen) gestelde vraag of opwerping

 • Daarna terug in de beginrol gaan staan en aanhoren wat Jezus heeft gezegd en reflecteren over de betekenis.

 

Uitwisseling

 • Vertellen over de eigen belevingen en overdenkingen in de rol tijdens het spel

 • Eigen associaties vertellen vanuit het spel van de anderen

 • Eigen levenservaringen koppelen aan de gespeelde rol of spelsituatie

 • De eigen verhouding tot Jezus beschouwen vanuit de eigen uitspraken in het spel.

 Meer informatie over uitwisseling: >> Zie Begeleiden Uitwisseling

 

Het verhaal wordt herlezen als afronding

 

 

De genezing van de verlamde

Variaties  en Spelvormen
 1. Mensen stromen samen in het huis van Jezus

  1. Rolinleving en positie bepaling:

   • één van de mensen

   • plaatsing t.o.v. Jezus , in of buiten het huis

  2. Vertellen vanuit de eigen opgenomen rol

  3. Vraag stellen  of iets zeggen tegen Jezus vanuit de rol

  4. Uitwisseling

 2. Dragers die de lamme naar Jezus brengen

  1. Inleven in de rol van dragers en positionering t.o.v. de lamme

  2. Eigen motieven van handelen toelichten

  3. Stilstaan bij de beleving van het dragen

 3. De weerstand aan de deur

  1. Confrontatie met de mensen voor de deur

  2. De dragers zien geen mogelijkheid hem dicht bij Jezus te brengen

 4. De schriftgeleerden zaten en redeneerden bij zichzelf

  1. Inleven in de rol van schriftgeleerden en positiebepaling

  2. Antwoorden op de vraag: “Waarom ben je hier?”

  3. Iets zeggen tot de lamme of tot Jezus (mogelijkheid: tot de dragers, de mensen)

  4. Uitwisseling 2. en 3.

 5. Het hele verhaal spelen: Groepsinteractiespel

  1. Inleven in de verschillende rollen naar keuze

  2. Het spelen van het hele verhaal

Meer informatie over het begeleiden van een groepsinteractie spel: >> Zie Werkvorm Groepsinteractiespel

 1. Zij verheerlijkten God en zeiden…

  1. Korte spel situatie met alle rollen: Mogelijk

  2. Wat heb je uit dit spelen met dit verhaal geleerd

   • Voor jezelf

   • Voor spiritualiteit, je geloof

   • Over de bijbel

A

 

 

Variaties  en Spelvormen: Werkwoorden

Dragen en gedragen worden

 

Meervoudige betekenis van het werkwoord 'dragen'

Dragen  is iets of iemand boven de grond houden en verplaatsen, zo ondersteunen dat het niet kan vallen of zakken. Met het lichaam of een deel daarvan ondersteu­nen, vasthouden en vervoeren. Kinderen dragen een rugzak, boekentas, hun huisdier of boodschappen. Ze dragen ook een T-shirt, een jas, een muts. Ze dragen oorbellen, kettinkjes of reclame op hun kledij. Dragen is ook iets bij zich hebben, op zich dragen. Het betekent het ook zich in een bepaalde toestand houden, zich zus of zo gedragen.Het betekent ook iets op zich nemen, de kosten of de lasten van iets dragen. Meer nog betekent dragen iets (te) verduren (hebben) zoals een verdriet of verdrukking te verdragen hebben. Het betekent ook zwanger zijn, een kind dragen, vol-dragen zijn.

Heel wat voorvoegsels verrijken de inhoud van het woord 'dragen'. Aan-dragen. Over-dragen. Ver-dragen. Mee-dragen. Op-dragen...

 

Kinderen dragen boekentassen. De boekentas draagt boeken en brooddozen De brooddozen dragen boterhammen en boterhammen dragen boter en beleg. Boeken dragen woorden en woorden dragen betekenissen....

De vloer draagt kasten. De kast draagt laden en laden verfdozen. Verfdozen dragen verf kleuren en borstels. Wat dragen de kasten nog ?

Een kind draagt een pull en de pull een sieraad. Het sieraad draagt betekenis en herinnering aan oma met zich mee. Een kind draagt z’n oma mee en die oma draagt een naam. Wie wordt hier nog allemaal mee binnengedragen?

Een kind draagt een broek en in die broek een zakdoek. Die zakdoek draagt een knoop en daarin een steentje en dat steentje draagt een geheim en het geheim draagt angst om ontdekt te worden en het geheim is van een vriend. Het kind draagt z’n vriend.

 

Door bewust wording van de vele betekenissen van dragen en van de ruime aanwezigheid van dit woord in de dagelijkse leefwereld van mensen kunnen de kinderen de rijkdom en de betekenis van dit woord meer en meer gaan vatten

 

Doelen

 

De meervoudige aspecten van het concrete 'dragen' verkennen.

Lijfelijk ervaringen van dragen en gedragen worden opdoen

De figuurlijke betekenis van dragen verkennen

Zich bewust worden van eigen wijzen van dragen en gedragingen

Zich bewust worden van de draaglast en van de eigen draagkracht

Zich oefenen in het (samen) dragen.

Voelen hoe het is zich gedragen te weten.

De mogelijke betekenis van het dragen van een verlamde in het verhaal verkennen en oefenen

Spelverloop

Het dragen beleven

De veelzijdige betekenis van het woord 'dragen' verkennen. Niet alleen cerebraal maar aan den lijve in de hoop dat de onderliggende realiteiten van het woord  helderder worden. Het is didactisch van belang eerst de letterlijke aspecten van het dragen te verkennen en daarna, daar doorheen ook de figuurlij­ke. Dat geeft als voordeel dat kinderen sneller de draagsituaties uit het verhaal gaan verstaan en de realiteitswaarde ervan beter kunnen inschatten.  De concrete moeilijkheden en de moeite die het dragen kost wordt voelbaar. Men voelt ook de personen die men draagt en die men lijfelijk nabijkomt. De betekenis van het aanraken en aangeraakt worden. Maar ook het zelf gedragen worden is een hele openbaring, een zaligheid als men zich uit handen durft geven zich in de handen van een ander kan overgegeven....

 

Wijzen van dragen verkennen

 

- Individuele oefeningen waarbij we het dragen uitbeelden. Iedereen beeldt op de eigen wijze uit hoe zij/hij (iets) (iemand) draagt. Iedereen staat verspreid over de vrije ruimte. Een boekentas dragen in de hand , op de rug, een lichte , een zware. Een handtas dragen, een schoudertas, een aktetas, eenmand, een doos, een grote doos... Een geschenk aandragen, bloemen aandragen, iets heel duurs, iets heel breekbaar...

- Samen dragen, per twee: een doos, een zware zak, een grote steen, een lange bank, een glazen ruit, een ladder, een draagber­rie, een dunne stok. Geef aandacht aan het hoe en aan je belevingen daarbij.

 

Dezelfde oefeningen maar nu met werkelijke voorwerpen

Elkaar dragen

- Per twee of drie elkaar dragen. Zoek naar meerdere manieren om elkaar te dragen.Op de rug, op de schouders, rond de buik, op je schoot, in je armen... Ervaar de zwaarte, de lichtheid, het onhandige, het contact... Geef aandacht aan je belevingen, bedenkingen,...

- Per drie of vier kinderen verschillende piramides bouwen naar keuze zoals aangegeven op de tekening. Het vierde kind is degene die helpt en ondersteunt.

- Met de helft van de klas een zo groot mogelijke piramide bouwen. Met heel de klas een piramide bouwen

 

 Bestudeer een aantal foto's waarbij mensen elkaar dragen. Welke belevingen lees je uit hun houding en expressie af, hoe (ver)houden zij zich tot elkaar. Vertel er over aan elkaar Probeer die houdingen bij elkaar uit. Probeer daarbij ook je juiste uitdrukking en gevoelens weer te geven. Welke gevoelens, associaties roept het bij je op als je dit nu nadoet.

 

De mannen die de lamme dragen

Verkennend dragen

Per zes personen. Iemand legt zich neer op de grond en wordt door de vijf anderen opgetild en rondgedragen. Sta stil bij de handelingen, de taal, de belevingen... Waar ondersteun je iemand, waar heeft iemand steun nodig, spreek je met elkaar,met de opgetilde, zijn er afspra­ken nodig, is iemand ronddragen eenvoudig voor de dragers, is kracht, grootte enz op elkaar af te stemmen... Wat ervaar je allemaal als je aangeraakt, opgetild, rondgedragen wordt? Wat aan angst, onzekerheid, twijfel, spanning enz. gaat er door je heen. Wat is (wordt) aangenaam, opluchtend, deugddoend, anders...

 

Dezelfde oefening maar nu wordt iemand in een doek gedragen, op een lange bank, op een draagberrie, op een veldbed

Verken verder verschillende situaties. Een gekwetste wordt heel voorzichtig opgetild.Een gekwetste wordt zeer snel en dringend weggevoerd. Iemand wordt op de schouders getild een rondgedragen, gelopen... Er wordt een optocht, een triomftocht gehouden, een begrafenis...

Zich inleven in de verhaalcontext

De concrete verhaaltekst lezen.

Zich inleven in de dragende verhaalfiguren of in de persoon van de verlamde.

Het dragen van de vier mannen uit het verhaal verkennen

Het dragen verkennen met obstakels.

Verwoorden hoe het voelt als er geen plaats geboden wordt.

Uitwisseling

Uitwisseling van belevingen en ervaringen

Meer informatie over de  uitwisseling: >>Zie Begeleiden Uitwisseling

Aandachtspunten

Alle oefeningen zijn gericht op het zich bewust worden van de eigen belevingen en associaties die opkomen tijdens de oefeningen. Het vraagt om introspectie. Wat doet het mij, waar raakt het mij, wat leer ik er uit, wat zegt dit over mijn leven en het leven.

Praktijkvoorbeeld met kinderen: uitwerking in stappen met videobeelden:  >>Naar Praktijkbeelden

 

IMG_20200120_104047_edited_edited.jpg
bottom of page