THEMA'S

De kruisweg is een oude bestaande christe­lijke vormgeving van omgaan met lijdensverhaal van Jezus en de eigen persoonlijk en maatschappelijk lijden en verdrukking van mensen. In de katholieke traditie is een ‘kruisweg’ een reeks van veertien afbeeldingen (staties) waarbij het lijden van Jezus is afgebeeld. De lijdensweg van Jezus wordt vanaf het gerechtsgebouw van de Romeinse vorst Pilatus in verschillende fasen  uitgebeeld tot aan  de plaats van Jezus kruisiging en de neerlegging in het graf. In de meest kerken zijn zulke kruiswegafbeeldingen te vinden.

 

Doorheen de verschillende aangeboden didactische impulsen kunnen aspecten uit de verschillende ‘staties’ (onderdelen) van de kruisweg (meestal 14 of 15), die het lijden van Jezus Christus verbeelden, weer actief tot leven worden gebracht. Deze delen van de kruisweg kunnen met leerlingen verkend worden en in relatie gebracht met het eigen persoonlijke en maatschappelij­ke leven via inleving, uitbeelding, expressie, rollenspel, toneel, tekenen, schilderen, knutselen...

De impulsen trachten een verbinding te maken tussen de kruisweg en de eigen actuele kleine en grote levenservaringen van jongeren zodat ze doorheen de weg van de verbeelding en expressie zich daar beter bewust van worden en deze betekenisvol kunnen doorleven om zo delen van hun eigen (gelovig) leven te verdiepen.

Boeiende oude en hedendaagse uitbeeldingen van de kruiswegen zijn makkelijk op het internet te vinden. In het artikel zijn meerdere verwijzingen opgenomen. Ook vele kunstafbeeldingen die bij afzonderlijke kruiswegstaties horen zijn zo het internet aan te treffen. Hoe ze kunnen gebruikt worden wordt bij elk onderdeel beschreven. Een groot aantal afbeeldingen zijn in dit artikel bij wijze van voorbeeld opgenomen. Er is geen enkel probleem om deze afbeeldingen door andere te vervangen.

Gepubliceerd als:

Agten, J., Met het kruis overweg. Beleven en actualiseren van de kruisweg

     in School en Godsdienst, jrg. 52, 1998, nr1-2, pp. 1-17.

Agten, J., Bibliodrama-impulsen voor het beleven en actualiseren van de kruisweg

in Catechetische Service - 35e jaargang, nr. 3, februari 2008