top of page

WERKVORMEN

Model

Omschrijving

 

Deze werkvorm is gericht op het werken met zinnen uit een verhaal of verhalenbundel. Ook kunnen zinnen uitspraken zijn van iemand, bekende figuren, wijzen, filosofen, religieuze personages....Vele levensbeschouwingen kennen teksten en verhalen die uitspraken bevatten met heel krachtige en samengebalde boodschappen of oproepen voor de lezer of toehoorder. Uit een veelheid van zinsneden die in het spel worden aangeboden, kiezen de deelnemers de zin die hen op dit moment het sterkst raakt. Ze staan stil bij wat deze zin oproept aan gedachten, herinneringen, opdrachten, uitdagingen, perspectief, geloof of ongeloof, angst, vertrouwen.De zinsneden kunnen ook in functie van een bepaald thema gekozen worden. Bijvoorbeeld citaten over geluk, licht, water, geweld, onderweg zijn, perspectief, God…enz. De spelers laten zich raken door een tekst en spelen in samenspraak in duo op eigen cratieve wijze een kort sprekend theaterfragment dat de betekenissen voor hen weergeeft.

 

Doelen

Stilstaan bij enkele sterke oproepen en levensbeschouwelijke uitspraken en deze laten spreken.

Verkenning van de eigen geraaktheid door een van deze uitspraken e, deze samen leggen.

Het samen ontwikkelen van  een kort spelscenario van max. 1 minuut. De ene speler in dienst van het spel van de ander.

Het creatief doorleven van de uitspraken in samenspel met anderen

De uitspraak impact laten krijgen op het eigen leven.

Eigen opgeroepen levenservaringen uitwisselen met de spelersgroep.

 

Spelverloop

 

1. Spelopstelling

De uitgekozen zinnen, (citaten, uitspraken, wijsheden) worden goed leesbaar uitvergroot afgedrukt op papier en verspreid op de grond. De spelers kunnen tussen de zinnen doorlopen terwijl ze deze lezen. De zinnen kunnen ook in een cirkel gelegd worden met de tekst naar buiten gericht. De deelnemers wandelen er lezend rond.

 

2. Eén uitspraak uitkiezen en verkennen.

De begeleider wijst de deelnemers erop dat ze zich hierbij best laten leiden door hun gevoel, hun hart, hun geest en niet enkel hun verstand. Ze lezen deze uitspraak enkele keren voor zichzelf. Eerst in zichzelf, nadien luidop om zo vertrouwd te raken met de gekozen zin. Met deze zin in gedachten stappen de deelnemers verder rond terwijl ze de zin hardop articuleren op verschillende wijzen om zich deze zo toe te eigenen tot de uitspraak bij hen past.

 

3. Voorbereiding in tweetallen

Om de beurt zullen de deelnemers hun zin spelen. Ieder vraagt bij het spel één hulpspeler. De hulpspeler geeft aan of hij daar wil op ingaan. Daarna gaan de spelers per twee samenzitten. Deze twee mensen vertellen aan elkaar wat de gekozen zin oproept aan gedachten, woorden, uitdagingen, enz. De ene speler stelt zich ten dienste van de ander. Hij helpt de ander bij het verhelderen van de betekenissen van de zinsnede voor het eigen leven. En daarna is hij ook de hulp en medespeler in het dramatiseren van de zin van de ander. De spelers overleggen samen hoe ze de zin op expressieve wijze in beeld kunnen brengen. De spelers krijgen een tiental minuten om al overleggend en uitbeeldend een moment van visualisatie te ontwikkelen, de ene speler in dienst van de andere en omgekeerd. Ze proberen samen twee kleine theaterstukjes te maken rondom hun zin. De één stelt zich ten dienste van de ander in het minitheater. Het theaterstukje dient visueel krachtig te zijn en kort. Het dient de kernervaring in beeld te brengen. Er kunnen fragmenten van de zinsnede (op creatieve wijze herschikt) uitgesproken worden. Een beperkt aantal voorwerpen ( steen, kaars, tak, doek...) mag bij de presentatie gebruikt worden.

De begeleider ondersteunt de verschillende groepjes op het vlak van het verhelderen van betekenissen van de bijbelzin. Hij helpt hen bij vormgeving van hun belevingen en ervaringen in een theatervorm.

 

Presentatie van de theaterstukjes

Twee aan twee worden de theaterstukjes naar voor gebracht.De hele groep spelers neemt de rol van toeschouwer op bij het spel van elk duo. Twee aan twee worden de theaterstukjes naar voor gebracht en de belevingen zowel van de toeschouwers als van de spelers worden nadien in een uitwisselingsmoment besproken.

 

Uitwisseling

 

Bij de uitwisseling komt eerst de speler aan bod met zijn gekozen zin, dan de hulpspeler en nadien is er mogelijkheid voor de andere deelnemers om iets te vertellen over hun ervaring bij het zien van dit spelmoment. De afronding gebeurt met het lezen van de letterlijke zinsnede, uitspraken, citaten waarmee werd gespeeld.

 

Meer informatie over de  uitwisseling: >>Zie Begeleiden Uitwisseling

Aandachtspunten

 

Enige vaardigheid in het begeleiden van drama welkom bij het ondersteunen van  de deelnemers. Deelnemers vervallen soms uit gewoonte in het letterlijk en toneelmatig uitbeelden van een scène. Het is eerder de bedoeling om een kort, krachtig en sterk doorleefd moment in beeld te brengen. Het wat meer uitpuren en stileren van handelingen tot hun essentie is daarbij van belang. Een onervaren groep kan hierbij een helpende hand gebruiken. Dit aandachtspunt kan best bij het begin van de opdracht worden meegegeven. De begeleider ondersteunt de verschillende groepjes op het vlak van het verhelderen van betekenissen van de zin. Hij helpt hen bij vormgeving van hun belevingen en ervaringen in een theatervorm.

 

Meer informatie over Uitspraken en Citatenspel: Zie boek: Bibliodrama Begeleiden. Wegwijzers voor de praktijk. >> Naar Boek

TOEPASSINGEN

 

​ Bijbelcitaten bij het thema:  schoenen, voeten

 

Toen sprak de heer: “Kom niet dichterbij en doe uw sandalen uit, want de plaats waar u staat is heilige grond.” Exodus 3,5

Aan hun voeten hadden ze versleten en gelapte sandalen; ze droegen versleten kleren en hun proviand was. Jozua 9,5

Wenend ging hij naar boven, het hoofd omhuld en barrevoets.2 Samuel 15,30

Haal vlug het mooiste kleed en trek het hem aan, steek een ring aan zijn vinger en trek hem sandalen aan.Lucas 15,22

Mijn voet staat op een weg die niet krom buigt. Psalmen 26,12

Hij zette mijn voeten op rotsgrond, heeft mijn schreden vastheid gegeven. Psalmen 40,3

Mijn voet vindt geen steun, uw goedheid, heer, hield mij staande. Psalmen 94,18

Een lamp voor mijn voet is uw woord, een schijnend licht op mijn pad. Psalmen 119,105.

Zie op de bergen gaan de voeten van de vreugdebode die vrede meldt. Nahum 2,1

Op hetzelfde ogenblik kwam er kracht in zijn voeten en enkels, met een sprong stond hij overeind en ging lopend en springend met hen de tempel binnen. Handelingen 3,7-8

 

Krachtige ‘Jezuswoorden’ uit bijbelteksten

Ik zeg je, sta op, neem je bed en ga naar huis. (tegen de lamme) Marcus.2,11

Ik wil, word rein. (tegen de melaatse) Marcus 1,41

Onreine geest, ga weg uit deze mens. (tegen de bezetene) Marcus 5,8

Meisje, ik zeg je, sta op. (tot de dochter van Jaïrus) Marcus 5,42

Effeta, ga open. (tot de dove) Marcus 7,34

Stomme en dove geest, ik gelast je, ga uit hem weg (bezeten jongen) Marcus 9,25

Lazarus, kom naar buitenJohannes 11,43Vrouw, waarom schrei je, wie zoek je (tegen Maria Magdalena) Johannes 20,15

Word ziende, uw geloof heeft u genezen. (tot de blinde) Lucas 18,42

Uw zonden zijn u vergeven. (tegen de zondares) Lucas7,48

Mijn God, Mijn God, waarom heb je mij verlaten. Matteüs 27,46

Uitspraken over 'Licht'

 

-De wijze sluit zijn hart af, doet zijn deuren dicht en verspreidt licht. Lao-Tse

-Toen verscheen hem de engel van de Heer, in een vuur dat opvlamde uit een doornstruik. Mozes keek toe en zag dat de doornstruik in lichterlaaie stond en toch niet verbrandde. Exodus 3, 2

-Probeer, elke keer als je tegen de lamp loopt, een beetje licht mee te nemen. Harrie Jekkers

-De heer ging voor hen uit; ’s nachts in een vuurzuil, om hun licht te zijn. Zo konden zij dag en nacht doortrekken. Nooit week ’s nachts de vuurzuil van de spits van het volk. Exodus 13, 21-22

-Geloof is de vogel die het licht voelt wanneer de dageraad nog duister is. Rabindranath Tagore

-Geluk is zo licht als een veertje, maar niemand kan het dragen. Ongeluk is zo zwaar als de aarde, maar iedereen moet het dragen.

Tsjwang-tse

-Onverzadiglijk gelijk de vlam. Gloei en teer ik mijzelf op. Alles wat ik beroer wordt licht. As is alles wat ik achterlaat. Een vlam ben ik zekerlijk.

Friedrich Nietzsche

-Toen zei God: Er moet licht zijn! En er was licht. En God zag dat het licht goed was. God scheidde het licht van de duisternis; Genesis 1, 3- 4

- Allah geeft het licht aan de hemelen en de aarde. Zijn licht is net een nis met een lamp erin: de lamp bevindt zich in een glas. Het glas is als een stralende ster, die brandt (van de olie) van een gezegende olijfboom. Koran 24,35

-Zijn lamp scheen boven mijn hoofd, zijn licht wees mij de weg door het duister. Job 29, 3

- Een volk dat ronddwaalt in het donker, zal eens een machtig licht aanschouwen. Over hen die wonen in een land vol duisternis gaat een stralend licht op. Jesaja 9, 1

-Voor hun ogen veranderde Hij van gedaante. Zijn gezicht ging stralen als de zon en zijn kleren werden wit als licht. Matteüs 17, 2
 

Uitspraken uit Tobit 4

 

Wees steeds de Heer onze God indachtig en wacht je ervoor zijn geboden te overtreden

Beoefen heel je leven de gerechtigheid en bewandel niet de wegen van het onrecht

Want als je plichtsgetrouw handelt, ligt bij al wat je onderneemt de weg naar het welslagen open

Geef aalmoezen van al wat je bezit en doe het zonder bedenken

Keer geen arme de rug toe, dan zal God zijn aangezicht nooit van jou afkeren

Als je overvloed hebt, geef dan overvloedig, heb je weinig wees niet bang dit nog te delen

Want de aalmoes redt van de dood en verspert de weg naar de duisternis

Hou van je volk en acht je niet verheven boven je volksgenoten

Hoogmoed leidt immers tot rampspoed en algehele ontreddering en niets doen tot gebrek en ontbering

Hou het loon van een arbeider niet tot de volgende morgen maar betaal hem onmiddellijk uit

Want als jij god dient zal dat ook vergolden worden

Neem je in acht bij al wat je doet en gedraag je als een welopgevoed man

Wat je niet wil dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet

Bedrink je niet aan wijn en ga niet als een dronkaard door het leven

Deel je brood met hongerigen en je kleren met de naakten

Leg je brood op het graf van rechtvaardigen, maar geef het niet aan zondaars

Win de raad van wijze mensen in en sla hun goede raad niet in de wind

Prijs onder alle omstandigheden God de Heer en vraag hem dat je altijd de rechte weg mag bewandelen

Want geen mens heeft iets te beschikken, maar Hij, de Heer geeft alle goeds aan wie hij wil en wie Hij wil vernedert hij al naar het Hem goeddunkt

Wees daarom mijn vermaningen indachtig en prent ze onuitwisbaar in je hart

bottom of page