top of page

VORMING

Bibliodrama praktijk

Wat stom lijkt, spreekt.  Spelvormen met voorwerpen uit bijbelverhalen.

Gepubliceerd als: Agten, J., Wat stom lijkt spreekt. Spelvormen met voorwerpen uit bijbelverhalen,

in  Catechetische Service mei 2005, jg.33, nr. 4, p.7-11.
 
In bibliodrama speelt men meestal met de menselijke personages uit een tekst of een verhaal. De menselijke personages in een verhaal treden meer en duidelijker op de voorgrond dan een dier of voorwerp. Deze laatsten ondergaan meestal het gebeuren. Ze worden letterlijk en figuurlijk over het hoofd gezien. Misschien is het vanuit bijbels oogpunt daarom zo boeiend om deze ‘verhaalfiguren’ onder de aandacht te plaatsen omdat bijbelverhalen juist handelen over personages die het gebeuren telkens weer moeten ‘ondergaan’. Uitgeslotenen, naamlozen, onderdrukten…  waarnaar niet wordt omgezien, die niet meespelen in het verhaal van het leven.
 
Ook vanuit het oogpunt van het ‘dramatiseren’ lijkt het spelen van menselijke figuren veelal gemakkelijker dan het spelen van voorwerpen. Je als speler verplaatsen van de ene mens naar een ander is bevattelijk en lijkt logisch. We zijn er vertrouwd mee. Zich verplaatsen in een dier of een voorwerp lijkt dat al veel minder. Een dier spreekt geen woorden tenzij in wat hunkerende of jammerende geluiden en je als mens verplaatsen in een rots, het water, een kruimel brood  lijkt al helemaal ‘stom’. Wellicht is het spelen van een voorwerp niet het eerste wat men best met spelers aanpakt. Toch is het een uitstekend middel bij het dramatiseren van bijbelverhalen.  

 

Om een verhaal vanuit een ander perspectief te bekijken is een minder voor de hand liggende kijk innemen vaak helpend.

Als Petrus een ‘rots’ genoemd wordt, kan je de rots laten vertellen over de eigen kenmerken en kwaliteiten zodat leerlingen een omvattender beeld van Petrus kunnen krijgen dan alleen maar “stevig en sterk”.

De ‘woestijn’ vertelt over haar bedreigingen of wat de Israëlieten hebben meegemaakt tijden de doortocht. 

De boot vertelt hoe het in de storm Jezus en z’n leerlingen draagt.

De kruimel brood vertelt wat het betekent naast de tafel van een rijke te vallen… 

 In het hierbij horend artikel woorden een reeks werkvormen en spelwijzen beschreven

waarop met voorwerpen kan gespeeld worden in (bijbel)verhalen.

Ze zijn hier rond één voorwerp gesitueerd m.n. ‘schoeisel’. 

De meeste van deze werkvormen zijn toepasbaar op andere voorwerpen en thema’s.

Lees verder...


 

 

Bibliodrama Achtergronden

Bibliodrama:een bijdrage aan levensbeschouwelijke identiteitsconstructie en levensoriëntatie van kinderen vandaag
 
Gepubliceerd als: Agten, J., Bibliodrama, een bijdrage aan levensbeschouwelijke identiteitsconstructie en levensoriëntatie van kinderen vandaag.  In  Hermans, C., & Van der Zee, T., (red)  Het verhaal gaat verder. Religieuze verhalen ter sprake in de klas en op school. Pp.123-154. Budel 2008.
 
 
In deze bijdrage wordt in deel 1 bibliodrama als begrip omschreven voor hen die er niet vertrouwd mee zijn en om het voldoende breed te beschouwen. Omdat bibliodrama gezien wordt in het kader van levensbeschouwelijke identiteitsconstructie en levensoriëntatie (van kinderen) worden in deel 2 elementen van visie beschreven over levensbeschouwelijke identiteit vandaag. Deel 3 belicht een aantal bijdragen van bibliodrama aan de levensbeschouwelijke identiteitsopbouw van kinderen. Na deze algemene beschouwingen wordt in een uitgebreide deel 4 de eigen inbreng van bibliodrama als methode stap voor stap geconcretiseerd aan de hand van een bijbelverhaal en voorzien van voorbeelden uit spelervaringen met kinderen. Tot slot worden in deel 5 enkele besluiten voor het onderwijs en de school geformuleerd met betrekking tot bibliodrama en levensbeschouwelijke identiteitsconstructie en levensoriëntatie. 

Lees verder...

Dit is een paragraaf. Klik hier om je eigen tekst toe te voegen.

Bibliodrama praktijk

 

Bibliodrama in de klas

 

Gepubliceerd als: Vanspringel, K., Bibliodrama in de klas, in Catechetische Service, januari 2004, jg. 53, nr.1, p. 6-18.

In dit artikel wordt uitgebreid beschreven wat bibliodrama inhoudt en je dit stapsgewijze kan introduceren in de klaspraktijk.

Het bevat talloze begeleidingssuggesties en beschrijvingen van werkvormen

Lees verder...

Verhalen Achtergronden

Het spiegelpaleis van verhalen

 

Gepubliceerd als:  Agten Jean. Het spiegelpaleis van verhalen, Tijdschrift voor Geestelijk Leven (TGL), Leuven (2007) jan-feb, p. 13-22 

 

Verhalen brengen onze persoonlijke levenswerkelijkheid in beeld. Het gaat hierbij niet zozeer om het ‘objectieve’ waarheidsgehalte van het beeld, maar over betekenis en zin. Als toehoorder van een (bijbel)verhaal, als een kijker in de spiegel, kunnen we van de verhaalfiguur leren. We kunnen imiteren, integreren, heroriënteren. We kunnen sporen van het heilige zien oplichten en ons ware gelaat ontdekken

Verhalen worden vaak afgedaan als 'verhaaltjes', velen beschouwen ze als 'onware gebeurtenissen'. We noemen ze 'sprookjes' en willen aangeven dat het fantasierijke, onrealistische dromen betreft. Verhalen worden op deze wijze naar 'het rijk der fabelen' of naar de kindertijd verwezen. Alleen de ‘echte’ realiteit, de ‘objectieve’ waarheid telt. Bijbelverhalen hebben nog enige tijd hun waardige status weten te bewaren maar zijn vandaag evenzeer op dezelfde ‘afvalberg van de fantasie’ terechtgekomen. En toch.

 

Het eigene en het beklijvende van verhalen is dat ze over het hele concrete leven vertellen. Al gaat dat vaak gepaard met verbeelding en symbolische taal. In die zin is de betekenis niet altijd direct verstaanbaar of invoelbaar. We zijn het verstaan van hun beeldtaal ook wat kwijtgeraakt. Verhalen brengen onze eigen persoonlijke levenswerkelijkheid in beeld. Het gaat daarbij minder over het ‘objectieve’ waarheidgehalte van het beeld. Verhalen geven aan wat de ‘betekenis’ en de 'zin' is. Muriel Rukeyser zegt: 'Het universum is gemaakt van verhalen, niet van atomen',

Lees verder...

Bibliodrama Achtergronden

Bibliodrama met Marcus

Lezing tijdens de Vliebergh-Sencie Leergang 1995

Gepubliceerd als : Jean Agten, Bibliodrama met Marcus, in Geert van Oyen (red.) De tijd is rijp.

Marcus en zijn lezers van toen en nu. Vliebergh-Sencie Leergang. 1995. Uitg. VBS-Acco.

 

Hoe wordt een bibliodrama spel gespeeld en ervaren door de deelnemers.

De tekst laat zien wat de spelers zeggen en doen wanneer ze een bijbelse rol opnemen en doorleven.

Het geeft inzicht in hun samenspel en hun individuele ervaringen aan de hand van enkele verhalen uit het Marcusevangelie

Het vertelt het proces van betekenisgeving en zinvinding zoals dat bij de spelers ontstaat tijdens het spel en in de uitwisseling en reflectie als onderdeel van het bibliodramagebeuren

 

Lees verder...

Verhalen Praktijk

Dramatiseren van verhalen met kinderen

Handreikingen bij het intensifiëren van dramatisch spel

Gepubliceerd als: Agten, J., Dramatiseren van verhalen. Handreikingen bij het intensifiëren van dramatisch spel

in School- en klaspraktijk jrg. 2004 pp. 25-33.

 

Verhalen zijn gestolde levenservaringen, van één maar meestal van vele mensen. Ze zijn  een  samenballing van betekenissen en handelingspatronen. Ze  beschrijven niet alleen een aspect van het leven. Ze laten zien ‘hoe’ je er mee om kan gaan.

 

Verhalen dragen het perspectief in zich dat de werkelijkheid kan omgevormd worden.

Ze bevatten vaak alternatieven voor gedragingen waarin we zelf vaak vastlopen.

Ze bieden uitzicht waar wij als mens geen doorbraak zien.

We kunnen veel van deze handelingen en houdingen leren.

 

Bij het dramatiseren van verhalen ontstaat er een wisselwerking tussen de verhaalfiguren en het eigen leven.

Kinderen kunnen de handelingen van het verhaal proberen eigen maken zodat ze deze in de realiteit succesvol kunnen hanteren.

Maar aanleren van nieuw gedrag gaat vaak niet vanzelf.

Dat vraagt niet alleen veel oefening maar ook aanpassing aan onze eigen concrete levenssituatie.

De handelingen moeten in de realiteit moeten beleefd, gevoeld, gedaan,geëxperimenteerd en ingeoefend worden

wil men er in de praktijk van het leven iets mee aankunnen.

 

Dramatisch spel kan zich daartoe uitermate goed lenen.

In dramatisch spel kunnen we dit alles bewuster beleven en verkennen.

Dit artikel neemt je stapsgewijze bij de hand om kinderen hier in te begeleiden.

 

Lees verder...

 

Bibliodrama

 

Religiodrama Praktijk

boeddhisme

 

De wonderbaarlijke perenboom

Dit verhaal werd tijdens een Follow-up dag voor begeleiders van bibliodrama heel uitgebreid spelend verkend.

Diverse spelvormen werden gehanteerd voor een hele reeks verhaalfragmenten.

Naast de voorbereidende uitwerking van de bibliodrama werkvormen

zijn er ook belevingen en ervaringen van de deelnemers opgenomen.

Het geheel is in een pdf bestand hierbij weergegeven

 

Het werd gepubliceerd in het tijdschrift Catechetische Service als:

Agten, J., Religiodrama: Een verkenning van een Tibetaans-boeddhistisch verhaal via diverse werkvormen:

De wonderbaarlijke perenboom in Catechetische Service sept. 2005, jg. 34, nr. 1. pp.1-9

Lees verder

 

Bibliodrama: Introducing Stories from Narrative Traditions

in the Development of Young People’s Life Orientation

by Jean Agten

 

in: There is a Crack in Everything - Education and Religion in a Secular Age

(Ed.) K. H. (Ina) ter Avest 

 

published in Education Sciences

Journals Education Sciences Volume 9 Issue 2  10.3390/educsci9020107 

De tekst is te lezen via : https://www.mdpi.com/2227-7102/9/2/107

Bibliodrama: Introductie van verhalen uit verhalende tradities

in de ontwikkeling van de levensoriëntatie van jongeren

door  Jean Agten 

in Nederlandse vertaling te lezen via Google Translate 

https://www.mdpi.com/2227-7102/9/2/107

96d066b0c7a04269f3f5dee15bb0e8ae.jpg
bottom of page