top of page

THEMA'S

BijbelDansen 2
 

De bijbel roept ten dans.

Bij wezenlijke momenten wordt er gedanst in de bijbel. 

Mirjam, de zuster van Aäron neemt haar tamboerijn en gaat de andere vrouwen dansend, spelend en zingend vooraf,

bij de bevrijding uit Egypte en de doortocht door de Rietzee in het Exodusverhaal. (Ex. 15,20-21)

David en alle Israëlieten dansen voor de ark, voor JHWH uit (2Sam.6,5) 

'Looft de Heer met beltrom en rondedans' zingt de psalmist (Ps150,4-6)

De profeet Maleachi kondigt  aan 'op de dag van Jah­weh zal de zon van gerechtigheid opgaan

en met haar vleugels genezing brengen,

die dag zult gij dansend naar buiten komen...' (Maleachi 3,20)

bijbelverhalen en Levensdansen

Bibliodrama beleven doorheen betekenisvolle dansen.

Al dansend betekenissen van bijbelverhalen beleven.

Bijbels houdingen en handelingen al dansend verkennen, doorleven, toe-eigenen...

Andere betekenissen in je leven voelen openkomen, nieuwe inspiraties vinden in jezelf, in de bijbel, in de dans.

Samen dansen en wederzijdse betrokkenheid ervaren en dit met elkaar delen.

Zich lichamelijk en geestelijk openstellen voor een helende, genadevolle, zich openbarende werkelijkheid

 

Wat vindt je hier onder?

 

* Werkwijze bij Bijbel en Dans

* Kruisdansen bij kruispunten en kruismomenten in het leven en in de bijbel

* Dansen bij liturgische momenten

* Vredesdansen bij herdenkingen en bij bijbelteksten

* Didactische wegwijzers bij het aanleren van dansen bij kinderen, jongeren, volwassenen

Werkwijze bij Bijbel & Dans
 
De opbouw 
1. De doelen en de (onderstaande) werkwijze toelichten.
2. De bijbeltekst voorlezen. Eerste reacties inzamelen.
3. De betekenis van het 'dansen' bij het verkennen en doorleven van een bijbeltekst toelichten.
4. De betekenis van de gekozen dans toelichten in relatie tot de bijbeltekst.
5. De dansstappen en danshoudingen stapsgewijze voordoen en de inhoudelijke betekenissen toelichten.
6.De dansbewegingen als geheel samen nadoen tot iedereen ze voldoende eigen kan maken (nog zonder muziek)
7. De bijbeltekst bij aanvang van de dans nogmaals voorlezen, eventueel de linken met de dansbewegingen nog even aangeven.
8. De aandacht vestigen op het lichamelijk doorvoelen en het geestelijk, bezield doorleven van de dans.
9. De dans op muziek samen dansend beleven. Even stilte aanhouden na de dans
10. De opgekomen eerste belevingen bij de dans uitwisselen aan elkaar.
11. De onderliggende levenservaringen in verbinding met de bijbeltekst en de dansbelevingen uitwisselen en toelichten.
De voorbereiding
Voorafgaand aan de uitvoering veronderstelt deze aanpak een grondige voorbereiding door de begeleider.
1. De eigen bijdrage van het dansen voor het betekenis geven/ontvangen van bijbelverhalen eigen maken
2. De gehanteerde bijbeltekst doorgronden en in relatie brengen met de symbolische betekenislijnen van de dans.
3. Zich de dansbewegingen heel goed eigen maken.
4. Het aanleren van de dans didactisch overdenken (stap voor stap, aandachtspunten, aanpassing aan deelnemers, inhouden...)
5. Eigen enthousiaste uitstraling eigen maken en een positief motiverende ingesteldheid aannemen.
6. Zich voorbereiden op mogelijke weerstanden of onbegrip, op onwennigheid en storend gedrag... en hoe daar positief mee om te gaan.
7. Vraagstelling overdenken bij de uitwisseling van ervaringen na de dans: eerste belevingen en mogelijke storingen daarbij, associaties bij het dansen, betekenisgevingen bij gevoelens en gewaarwordingen, belevingen verbonden met de bijbeltekst, inzichten in de bijbeltekst, levenservaringen die opkomen, herinnerd worden, inspiraties en oriëntaties die ervaren worden, ervaringen van heling, bevrijding verbinding met het mens overstijgende...
8. De 'Didactische Aandachtspunten' onderaan deze webpagina kunnen een bijkomende hulp zijn.
tmp-7e0341758afdbd42c5cd52a01be02151-arm

Kruisdansen

Mogelijke doelen

Grondtonen van het kruis met het lichaam ervaren

Het eigen lichaam als kruis ervaren. Kruiservaringen in je bewustzijn toelaten

Bewust worden van elementen van het kruis in het eigen persoonlijk leven.

Bewust worden van je eigen kruisen in je persoonlijk en maatschappelijk leven.

Bewust worden van het gewicht van dit kruis in en op je leven en hoe je ermee omgaat.

Veerkracht ervaren in het omgaan met kruissituaties.

Kruispunten van wegen ervaren in het onderweg zijn in het leven. 

Momenten van opstanding (her)beleven.

Verbindingen ervaren bij kruisverhalen in de bijbel

De danservaringen verbinden bij het doorleven van kruiswegstaties.

1. Meditatieve kruisdans

 

Betekenisgeving

Leven is elke dag weer opnieuw beginnen en stappen voorwaarts proberen te zetten.

Het is telkens opnieuw op kruispunten terechtkomen en moeten kiezen rechts of links, rechtdoor of terug. Een moment van bezinning en overleg. Het is ook de beleving van het kruis, de pijn, het afzien, de symboliek van het christelijke kruis, met de hoop op doorbraak, opstanding, bevrijding, uitzicht. De spiraal brengt de dansers stapsgewijze dichter bij het centrum, het heilige. Nadien dragen de dansers de betekenissen van het onderweg zijn naar het midden verder met zich mee en mee naar buiten. 

 

Dansbeschrijving

De dansers staan rechtop in een halve maan, hand in hand, in V vorm, de armen losjes naast het lichaam.

Het lichaam rechts naar voor gericht in de lijn van de halve maan, het lichaam lichtjes naar het midden gewend.

De voorganger leidt de dans in een spiraalvorm naar het midden en weer naar buiten. 

De dansers zetten 4 trage stappen voorwaarts Rechts, Links, Rechts en Links (R L R L) 

De dansers staan stil en maken een kruis met de voeten: rechts opzij en weer bij links , links opzij en weer bij rechts, rechts na achter en terug en links vooruit en terug. Dan herbegint de dans van voor af aan met de vier stappen.

 

Variatie

Bij aanvang van de dans kan er een variatie worden toegevoegd die wegvalt als de dansers in de spiraal te dicht bij elkaar komen.

Na de vier stappen RLRL, stilstaan en de voetgebaren vervangen door armgebaren.

Handen loslaten, de armen met een boog op schouderhoogte uitstrekken (kruishouding) in twee tijden, de beide armen omhoog steken, handpalmen naar elkaar toe in twee tijden, de armen over de borst kruisen in twee tijden en de armen weer voor en achter het lichaam brengen om elkaar bij de hand te nemen en de dans voort te zetten met vier stappen RLRL.

 

Muziek:  

Geniet van de berg. Peter Deunov

https://www.youtube.com/watch?v=IOX7hS5v3KI

https://www.youtube.com/watch?v=IOX7hS5v3KI&list=RDIOX7hS5v3KI&start_radio=1&t=30

https://www.youtube.com/watch?v=XPIa-dpa0nE&list=RDbAiBnmL3-cY&index=6 (deel 1

2. Kruisdans  Codru

Danse d'harmonisation

 

Betekenisgeving

De dans is een trage vrij eenvoudige meditatieve dans waarbij men zich bewust kan worden van het kruis in het leven, tijdens ons vooruit gaan. Bij de kruispassen in de dans gaat men ten dele ook door de knieën. Bijna knielen en zich weer oprichten en dat de menselijke veerkracht test.

Het doet de mens keren, een stap terugzetten, maar tegelijk een stap bewust naar het midden, omdat men dat midden, dat heilige , die inspiratie nodig heeft. En dan keert men gesterkt weer terug op de levensweg om weer de ervaring van het kruis op te doen en de eigen veerkracht te ervaren, te oefenen, te sterken… De reidans is ook een ervaring van geleid worden en zich mee laten voeren en de anderen ook meetrekken. Het is een respectvol meevoeren, de handen geheven gericht op elkaar en op het mens overstijgende.

 

Dansbeschrijving

Dansers staan in een halve maan, dicht bij), op het midden gericht.

De handen zijn verbonden in W- vorm op schouderhoogte.

De dans verloopt in dansrichting (tegen wijzerzin)

1.Rechts opzij, links kruist voor rechts met een lichte knielbeweging in beide knieën. (2x)

2. Dan rechts opzij en links bijsluiten en terugveren (naar links) en de rechtervoet in tegen dansrichting (in wijzerzin) kruis over links, licht naar het midden gericht.

Met linkervoet achterwaarts stappen en rechtervoet er op de danslijn bij zetten maar opzij,  als een eerste pas in de herhaling

van het geheel 1. en 2.

Zelfde beweging steeds blijven herhalen. De dans kan in maanvorm, spiraalvorm of cirkelvorm worden gedanst.

 

Danspassen in beeld

https://www.youtube.com/watch?v=sO-nkAmIQRg

https://www.youtube.com/watch?v=sO-nkAmIQRg&list=RDsO-nkAmIQRg&start_radio=1&t=26&t=11

 

Muziek

Codru  Gypsy Caravan – Djelem

https://www.youtube.com/watch?v=7oVQ7FtWQcI

3. Kruisdans: Ciclos 

Choreografíe: Pablo Murakata

 

Betekenisgeving.

De trage passen vooruit symboliseren de meer bewuste levensgang, waarbij wordt halt gehouden en terug gestapt als een moment van overweging, een wiegend overleg. Om dan doorheen kruispassen bewust te worden van de kruismomenten en de kruispunten van het leven die een mens meemaakt, doormaakt en daarin veerkracht ontwikkeld om de golvende levenslijn weer op te nemen zonder de toewending naar het midden te verliezen. Om weer opnieuw te vertragen en te overleggen. De spiraal dans naar het midden  versterkt de inspiratie, het meditatieve karakter. De dans op de cirkellijn versterkt de levensgang en de gemeenschap.

 

Dansbeschrijving

Meditatieve ingesteldheid aannemen, hand in hand, in een halve maancirkel, schuin vooruit gericht en ook licht op het midden. Voorganger leidt de dans met de hand op het hart.

1.Drie stappen traag voorwaarts (RLR) kort terugveren op die voet en achterwaarts naveren op de linkervoet die achter staat. Daarna weer voorwaarts hellen

2. Snellere stappen, kruispassen: rechts vooruit en links kruis voor, rechts opzij en links kruis achter. Het lichaam wordt dan iets meer naar het midden toegewend. Dit geheel 2x

Dan herbegint de dans van voor af aan (1+2) en blijf zich tot het eind herhalen.

 

 

Danspassen in beeld.

https://www.youtube.com/watch?v=qPsfWYZ4Cfo

Muziek:

Juliette. Chris Spheeris

https://www.youtube.com/watch?v=DLHbg3_Pw2Y

 
 
4. Kruisdans Bleibet hier

Choreografie: Friedel Kloke Eibl

Betekenisgeving

Meditatieve dans met trage lichaamsbewegingen waarbij openheid op het mensoverstijgende en de verbondenheid met elkaar daarin, centraal staat. De gerichtheid op het midden (het heilige, het goddelijke), de open handen en de orante lichaamshoudingen drukken dat uit. Daarnaast benadrukken ook diverse kruishoudingen die openheid, overgave en koestering. Een expliciet christelijke duiding van de dans is mogelijk via volgende elementen. Via de eerste letter Χ (Chi) van de Griekse naam van Christus (ΧΡΙΣΤΟΣ) waarbij deze meermaals verbeeld wordt o.a. door de gekruiste armen voor de borst. Daarnaast komt ook de kruisbeeldhouding voor naast de orante houding van de opgeheven armen. De tekst van het lied ‘Bleibet hier’ vraagt: “Blijf hier en kijk en wacht en bid met mij. En bijkomend ‘Laat deze beker aan mij voorbij gaan, maar uw wil geschiede’. Lied in Nederlands: ‘Blijf bij mij en waak hier met mij Waak en blijf bidden 2x. Het bijbelverhaal kan men lezen bij Marcus 14, 26-51. Mattheüs 26, 36-56. Lucas 22, 39-53.
 

Dansbeschrijving

Deze dans is voor iets meer ervaren dansers en wat oudere kinderen. Het wordt in twee cirkels gedanst die zich met elkaar verweven.

Dansers starten in een cirkel op de danslijn met het aangezicht naar het midden. De dansonderdelen verlopen telkens in 4 tellen. De voeten staan bij aanvang recht naast elkaar, de handen verbonden met elkaar: de rechterhand ontvangt, open naar boven, de linker geeft, open naar onder.

1.De armen worden verbonden geheven, tot op hoofdhoogte, de handen open vingers naar boven gericht.

Ze komen eerst los van elkaar, maar de handpalmen raken elkaar aan de wederzijdse zijkanten.

2.De verdere dans wordt in twee kringen gedanst. De helft van de dansers (de even dansers bij nummering) stappen in vier stappen (R. L. R. L.) met de geheven handen naar het midden en vormen nu een eenzelfde maar kleine kring met de handen op hoofdhoogte en rakend aan elkaar (zijkant van de handen).

De andere dansers (tegelijk met de binnenste kring) brengen op de danslijn hun handen naar hun borst in kruisvorm over elkaar en draaien zich op de danslijn in dansrichting (tegenwijzerzin).

3.De beide danskringen brengen hun handen naar boven in orante houding ( armen gestrekt boven het hoofd, lichtje gebogen, een eind uit elkaar. (In de binnenste kring blijven de handen van de dansers elkaar raken.

4.De even danskring brengt vervolgens de armen en handen van boven naar voor (naar het midden) en de handpalmen die elkaar blijven raken naar beneden tot op schouderhoogte.

Tegelijkertijd brengt de oneven danskring de armen wijd uit elkaar naar beneden tot op schouderhoogte, handen open naar boven. De ene arm wijst naar buiten (verbinding met de buitenwereld) de andere wijst naar het midden (verbinding met het heilige) en maakt de band met de andere kring dansers. Het hoofd is ook naar het midden gewend.

5.De middenkring (even) stapt achteruit tot op de danscirkel, de handen komen langzaam naast het lichaam. In de buitenkring (oneven) draait iedere danser over de rechterschouder om de eigen as. De wijde armen worden samengevouwen in een kruisvorm op de borst.

6.De dansers uit beide cirkels komen naast elkaar en geven elkaar een hand. (beginhouding)

7. De dans begint van voor af aan, alleen doen de even dansers de dansbewegingen van de oneven dansers en omgekeerd.

 

Danspassen in beeld

https://www.youtube.com/watch?v=k_Vp6JJCGNA

 

Muziek:

Bleibet hier Taizé. Album : Laudate omnes gentes

https://www.youtube.com/watch?v=b7FPEylyVH8

Naamloos 2.png
kruisdans Bleibet hier 2.png
kruisdans Bleibet hier.png
kruisdragers.jpg

bijbeldansen bij liturgische momenten

1. Kyrie eleison                                                 

 

Betekenisgeving

Deze christelijke mantra Kyrie Eleison betekent letterlijk: Heer ontferm u. Het drukt de kwetsbaarheid, de breekbaarheid en de onvolmaaktheid van het leven uit, in het  aanschijn van het mensoverstijgende mysterie van het leven. In christelijke zin is het tegelijk een bede om vergeving omwille van het menselijk falen in z’n opdracht voor God. De stappen naar het midden drukken de zoektocht naar het wezen, de kern der dingen uit. De gang naar en het aangetrokken worden door een mysterievolle grootheid, een goddelijk vermoeden. De gevouwen handen drukken een eerbiedige toenadering uit, een vraag, een verzoek, een smeekbede. Opgericht, vormen de handen die zich uitstrekken en zich openen een ‘kelk’. Symbool van levensgave, overgave en mededelen. In christelijke zin is er een beker van troost en van verlossing en ook van aanvaarding van het eigen lot. Het zich openend uitstrekken van de handen in de dans kan uitdrukking zijn van: een zich tonende kwetsbaarheid, een vraag om hulp, een reiken naar het goddelijke, een dankbaar aannemen van heil…. Wanneer de handen in kruisvorm terug naar de eigen borst worden toegebracht, wordt het inzicht, het ontvangen antwoord, de gave van troost of ervaring van bevrijding dankbaar gekoesterd, als een deugddoend gebeuren. In christelijke zin gebeurt dit in de gedachtenis van het kruis van lijden en verlossing in Christus.

In de achterwaartse beweging wordt de omkruisende, koesterende omarming losgelaten en gaan de handen op zoek naar de handen van de groep, de gemeenschap. Zo krijgt het individu opnieuw een plaats, wordt opgenomen in de gemeenschap waar de verbondenheid wordt hersteld, de gebrokenheid aanvaard en geheeld. Het trage wiegen versterkt de toewending naar elkaar en bevestigt een vernieuwde zelfstandigheid van de persoon. In de herhaling van mantra en dansbeweging oefent de mens in zijn omgang met de eigen kwetsbaarheid het zich vragen en of dankbaar richten op een mensoverstijgende werkelijkheid en het zich laten dragen door de groep of gemeenschap. Het meezingen van de woorden van deze dans en mantra versterken het emotioneel doorleven van het gebeuren en laten dit beleven mee zinderen binnen in.

 

Dansbeschrijving

De dansers staan in een cirkel met de aangezichten naar elkaar toe. De handen langs uit lichaam naar elkaar toe, elkaar lichtjes aanraken ofwel voorzichtig vasthouden. De maat van de dans is bij elke beweging telkens 4:  4 stappen achterwaarts of voorwaarts; 4 tellen voor elke beweging.

De dansers zetten vier stappen naar het midden: rechts, links, rechts, links. De handen worden ondertussen voor de borst gevouwen.

Stilstaande worden de handen in 4 tellen boven het hoofd geheven terwijl ze een kelk vormen. De ogen volgen deze beweging.

Daarna worden de handen in vier tellen in kruisvorm naar de borst toe gebracht.

In 4 stappen achterwaarts worden de handen van de borst weer zijwaarts naast het lichaam gebracht en zoeken ze op de danscirkel aangekomen zacht contact met de mededansers, handen geven.

Dan wordt er vertraagd in telkens twee tellen rechts-links gewiegd en dit tweemaal: 12R, 34L ; 12R, 34L

Samenvattend

Naar midden, Rv Lv Rv Lv, handen vooruit. Stilstaan, 4 tellen handen naar boven, ‘kelk’ vormen, ogen op

4 tellen handen in kruisvorm naar de borst. Achterwaarts 4 stappen, handen zijwaarts naast het lichaam. Op de danscirkel zacht handcontact met anderen. Vertraagd (telkens twee tellen) 2x rechts-links wiegen

 

Danspassen in beeld:

https://vimeo.com/295762343

 

Muziek: Robert Gass

https://www.youtube.com/watch?v=TwCXkgPUKtc 9 min.

https://www.youtube.com/watch?v=5N-zLWXuUW8 29 min.

 

2. Santo Santo Santo

Choreografie: Renata C. Lima Ramos

 

Betekenissen van de dans

De kenmerkende dansstap is een vertraagde dansstap die met de tip van de voet de dansers de aandacht vestigt op het nu moment en aandacht vraagt voor elke stap die wordt gezet. Het ‘heilige (Santo) is te vinden in het nu, in het alledaagse, in elke stap die men in het leven zet. Deze aandacht wordt beleefd zowel in de gemeenschap/de groep (hand in hand dansen) als individueel, in de eigen persoonlijke levensgang. De gekruiste handen/armen voor de borst, geven een bijkomende koestering aan van dat heilige hier en nu. Hand in hand bewegen de dansers naar het midden toe en zoeken  contact met het heilige, helende midden. Een midden dat het heel-al, de kosmos, het mysterie, het goddelijke… kan representeren. Een ‘heilig’ midden dat even vermoed,  verkend, aangestipt, toegenegen… wordt in groep en met respect weer losgelaten, als een respectvolle stap achteruit uit ontzag voor het onnoembare in het nu. Het heilige nu (santo) in de levensgang, als groep, als individu en in een vermoeden van overstijgende totaliteit. De muziek en het lied geven een mogelijke christelijke duiding en meebeleving. De Spaanse tekst kan mee worden gezongen, geneuried… wat een intenser beleving kan oproepen.

 

Lied

Santo, Santo, Santo. Mi corazón te adora! Mi corazón te sabe decir. Santo eres Señor!

Holy, holy, holy. My heart, my heart adores you! My heart is glad to say, the words: You are holy, Lord!

Heilig, heilig, heilig. Mijn hart aanbidt U. Mijn hart verblijdt zich met het zeggen. Heilig bent U, Heer 

Het lied is te verbinden met het Sanctus uit de eucharistieviering en kan verbonden worden met meerde psalmen uit de bijbel.

.

Dansbeschrijving

De dansers staan hand in hand in een cirkel, het lichaam half in dansrichting gekeerd.

De algemene danspas is een stap-tip pas. Rechts voor, links bijsluit  met tip.

Zelfde linkervoet als stap naar  voor en rechts bijsluit met tip (beide 2x). 

De dans begint met een staptip pas in de dansrichting. Rechts voor, linksbijsluit-tip . Links voor rechts bijsluit tip (2x).

Gevolgd door een draai om de eigen as met de handen op de borst gekruist. Met dezelfde schuifelstap. Rechts voor, links bijsluit  met tip. Links voor en rechts bijsluit met tip (2x).

De draaibeweging eindigt met het aangezicht naar het midden.

In stilstand worden de beide handen samen open naar het midden toe uitgestrekt tot op schouderhoogte en daarna weer naast het lichaam neergelaten.

Daarna volgen twee stap-tip stappen naar het midden de handen worden opnieuw samen geheven tot boven de  hoofden. Daarna twee stap-tip stappen achterwaarts terwijl de handen worden neer gelaten.

Hier begint de dans weer van voorafaan.

 

Muziek en dans in beeld

https://www.youtube.com/watch?v=gp6mSzjtt3U&list=PLFFFEFB04573D74EF

https://www.youtube.com/watch?v=gp6mSzjtt3U&list=RDgp6mSzjtt3U&index=2

 

Muziek

http://www.youtube.com/watch?v=cb9KNW88ne0

https://www.youtube.com/watch?v=BqKUFWnRYrA

https://www.youtube.com/watch?v=5LU6bWsxC3A

Kyrie%20Eleison_edited.jpg
Kyrie Eleison2.png
Midden Kyrie Eleison.png

 

Dona nobis pacem

 

1. Vredesdans: Turning to peace

 

Betekenisgeving

De dans wordt gekenmerkt door een grote zachtheid in de houdingen, handelingen en stappen en is betrokken, ondersteunend van aard. Dat laat zich zien in: de stap met ondersteunende ‘tip’ bij de binnenwaartse beweging; de hand op de rug bij de danspartners; het dicht bij elkaar dansen; de koesterende handen over de borst.

De dansers ondersteunen elkaar in het ‘met open hart’ onderweg zijn in het leven in hun zoektocht naar vrede. Daartoe geven ze elkaar met de hand een steun in de rug. In de dansbeweging naar het midden gaan de dansers op zoek, de handen open uitstrekkend, naar de kern, het wezen van vrede en reiken er uitkijkend naar in de hoogte. Het is een uitdrukking van verlangen en hoop op een ervaring van vrede die hen mag toevallen. Een ervaring die ze dicht bij hun hart willen bewaren en meedragen en die ze uitdrukken in de koesterende zorgzame omarming met gekruiste armen en handen. In christelijke zin verschijnt in die beweging ‘het kruis’ en z’n vele betekenissen over de borst van de dansers. In de derde dansbeweging wordt deze vrede gedeeld en uitgereikt, uitgestrooid en toegewenst aan anderen, wijd in de wereld. De dans creëert tegelijk de ruimte om de tekstbetekenissen van het lied te laten doorklinken in eigen lichaam en geest de inhoudelijke betekenissen van het lied

 

Dansbeschrijving

De dansers staan in een cirkel met het aangezicht naar het midden gericht. De rechterhand rust op de rug van de rechtse danspartner, op harthoogte en zo de hele cirkel rond. De linkerhand wordt op de eigen borst gehouden ter hoogt van het hart.

Dansbeweging 1: De dans begint met 4 langzame bijsluitpassen naar rechts. De eerste stap rechts opzij, daarna wordt de linker voet erbij gezet. Dit herhaalt zich 4 maal.

Dansbeweging 2: Dan volgen 8 ‘tap-stip’ passen naar het midden toe. De handen worden losgelaten Een ‘stap’ rechtsvoorwaarts zetten en links bijsluiten maar enkel met de ‘tip’ van de voet de grond raken. Daarna met dezelfde linker een ‘stap’ verder zetten en met de rechtvoet bijsluiten met een ‘tip’ en zo verder. Rechts een stap, links bijsluiten met een tip, links stap en rechts bijsluit tip…

Tijdens deze kleine 8 stap-tip passen naar het midden worden de open handen stilaan naar voor en naar boven geheven boven de hoofden uitgestrekt bij de laatste stappen.

Dansbeweging 3: Daarna volgen achterwaarts 4 x stap en tip passen. De rechtervoet achterwaarts zetten en de linkers bijsluiten met een tip. Links vervolgens een stap naar achter zetten en rechts bijsluiten met de tip en weer verder naar achter zetten enz.  Samenvattend: Rechts achter Links tip en links achter, rechts tip en rechts achter… (R a L t L a, R t, R a, L t La…) Ondertussen tijdens deze 4 stappen achterwaarts de handen kruiselings, ingetogen en koesterend naar de borst brengen.

Dansbeweging 4. : Op de danscirkel rechts naar buiten draaiend de armen meedelend naar buiten strekken en met de voeten een grote cirkel naar buiten (buiten de danscirkel) in zes trage stappen rond maken. Daarna nog twee stappen om de beginhouding aan te nemen rechterhand achter de rug van de ander, linkerhand op borst. Daarna herbegint de dans vanaf dansbeweging 1.

 

Danspassen in beeld

https://www.youtube.com/watch?v=KWUGUk55gmo

https://www.youtube.com/watch?v=94OG15rrSPw

https://www.youtube.com/watch?v=--vvwN1Jmr0&list=PL0o542DFQ925ztIQYIgReIjUcZVO80aJK&index=40

 

Muziek en Liedtekst

Turning to peace: http://www.youtube.com/watch?v=9ReoOmDQV-k

Tekst: Simon Crow  Muziek Paul Schwartz

No more roads  No more seas. No more light now. Turning to peace

Words will die. Thoughts will cease. Falling silent. Turning to peace

Love may come. Love it may leave. Touch me, let your reasons go

Eyes will close. Hearts will ease. Hands fall helpless. Turning to peace

Don't run free. Stay with me

Keeps what's found. And we'U come into peace 

Love may fade. Don't be afraid. Hold me near and hear me breathe

Don't look back. Don't look down. Don't go looking. For release

 

2. Vrede in de stad. Shalom Salam

 

Betekenissen van de dans

De dansbewegingen met de armen rondom het lichaam creëren een respectvolle ruimte om de eigen persoon, een aura of decorum. Daarnaast opent het de eigen identiteit op de toekomst voor hem uit en de ruimte om hem heen. De laatste armbeweging maakt contact met de andere dansers en brengt allen in beweging. Samen de gang van het leven heen en weer op de levenslijn stappen met een rustpunt naar het midden gekeerd, naar het centrum, naar heilige als plaats van gezamenlijke vrede.  De levensgang wordt dan versneld en verlevendigd in een soepele, speelse pas. Feest in de straat. Samen hand in hand naar het midden stappend drukken de dansers hun verbondenheid uit en hun verdichting. Hun handen samen opgestoken drukken hun verlangen naar het heilige, de helende vrede uit. Het lied dat de dans ondersteund zingt van vrede, shalom en salaam (Vrede:  in het Hebreeuws en het Arabisch) wat de dansers kunnen meezingen.

'We vragen om vrede voor Jeruzalem. Laten we bidden voor de vrede van Ismaël

Laten we bidden voor de vrede van Israël Laten we bidden voor de vrede van de hele wereld ... "

Deze vredesdans is te verbinden met het liturgische 'dona nobis pacem' of met bijbelcitaten als: "Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden." Matteüs 5:9  "Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan." Johannes 14:27. En zovele anderen

 

Dansbeschrijving

Iedereen op de danscirkel met het aangezicht naar elkaar toe de armen los

  1. Linker arm in een soepele boogbeweging voor het lichaam naar boven, naast en buiten en naar beneden tot naast het lichaam brengen (in de eigen verticaliteit) 4 tellen. Idem met rechter arm.

  2. Linker arm in een soepele beweging voor het lichaam uit brengen en links horizontaal wegdraaien op schouderhoogte en terug tot bij het lichaam beneden (4 tellen). Idem met de rechterarm

  3. Elkaar de handen reiken (eind vorige beweging) en zes gewone stappen naar rechts in de danscirkel, de zevende stap dwars op de danscirkel en de achtste stap bijsluiten zodat het lichaam even op het midden en op elkaar staat gericht. Daarna idem naar links. ( Total 8 tellen: 6 stappen, één opzij (dwars) één erbij (bijzetpas).

  4. Soepele kruispas van links ‘over’ (voor) rechts met rechts opzij gevolgd door kruispas links ‘achter’ rechts met rechts opzij. (6x)

Waarbij men zich met het lichaam soepel meedraait met de beenbewegingen. De eerste stap ‘links voor’ wordt als een stap neergezet. Rechts opzij en links achter worden wat sneller achter elkaar gezet en op de tippen (tenen) van de voet. Rechts opzij weer op de volle voet. Waarna weer de eerste linksvoor pas volgt… (totaal zes maal) de dansbeweging wordt afgesloten  met  een vertraagde stap: rechts opzij en links erbij, daarna links opzij en rechts erbij: het aangezicht naar het midden gekeerd.

  1. Samen in 4 stappen naar het midden, handen samen naar boven brengen, daarna 4 stappen achterwaarts en handen laten zakken. (alles 2 x)

  2. Iemand start de rondgang binnen de cirkel als een vredevolle begroeting en aanblik van ieder ander op de cirkel. De dansers die voorbij gelopen zijn volgen achter de volgende en laatste in de rij die passeert. Tot iedereen een rondje in de danscirkel gelopen heeft en ieder elkaar heeft begroet.

  3. De bewegingen 1 tot en met 5 worden herhaald en de laatste wordt met een diepe buiging afgesloten.

 

Danspassen in beweging

Choreografie: Marianne Inselmini

https://www.youtube.com/watch?v=guLh7F4PX7Y&list=RDycO1An9erqc&index=38

 

Muziek en dans

https://www.youtube.com/watch?v=SC9jnBiuGUc

 

d5af78a13f18abc72c8009cd3e0c3233.jpg
Verdere pagina's in ontwerp
bottom of page