top of page

VORMING

Bibliodrama begeleiden

Wegwijzers voor de praktijk

J. Agten, E. Herrebosch, K. Verduyn & L. Vervoort

 

Het boek bevat creatieve en speelse werkvormen om diepgaand met bijbelverhalen

aan de slag te gaan met kinderen, jongeren en volwassenen.

Het is een instructief praktijkboek voor het zorgvuldig en kwaliteitsvol begeleiden van bibliodrama.

Het bevat achtergrond en duiding bij de begeleidingspraktijk van leerkrachten, pastores,

bezinningsbegeleiders, catechisten, vormingswerkers, pedagogen e.a.

 

Deel één van het boek geeft een inleiding over de zin en betekenis van bibliodrama

en zijn methode en de theologische en pedagogische opvattingen die het dragen.

 

Deel twee licht de voorbereiding en de opbouw van een bibliodrama toe

en reikt concrete begeleidingsvaardigheden aan.

Daarnaast biedt het een veelheid van aandachtspunten en raadgevingen

die de begeleider kunnen helpen om zijn deskundigheid te versterken.

 

Deel drie beschrijft concrete basiswerkvormen en variaties, die op vele bijbelverhalen toepasbaar zijn

en in de meeste groepen van kinderen tot volwassenen gespeeld kunnen worden.

Ze zijn toegelicht met voorbeelden en talrijke begeleidingstips.

Over de auteurs

De auteurs hebben jarenlange ervaring met het begeleiden van bibliodrama in onderwijs en pastoraat. Ze hebben daartoe in binnen- en buitenland diverse opleidingen gevolgd en begeleiden al vele jaren bibliodrama in sessies en opleidingen in Vlaanderen en Nederland. Dit boek is gegroeid uit 15 jaar begeleidingservaring in de Opleiding ‘Bibliodrama & Religieuze verhalen in beweging’

 

Uitgave

 J. Agten, E. Herrebosch, K. Verduyn & L. Vervoort.   Bibliodrama begeleiden. Wegwijzers voor de praktijk   
Blz. 219. Prijs: € 23      ISBN 978-90-441-2090-5   Garant-Uitgevers n.v.  Somersstraat 13-15, B-2018 Antwerpen 
T - +32 3 231 29 00 F - +32 3 233 26 59   www.garant.be   Info en bestellingen:
http://www.maklu.be/MakluEnGarant/BookDetails.aspx?id=9789044120905

 

Bibliodrama spelenderwijs met kinderen

Leiddraad met voorbeelden uit de praktijk

Jean Agten

 

 

Bibliodrama is een speelse, creatieve manier om samen met kinderen

met bijbelse verhalen aan de slag te gaan op een wijze die ook vandaag betekenisvol is.

Bibliodrama kent vele methoden en werkvormen die kinderen

in levensbeschouwelijke groei kunnen begeleiden.

Dit boek is een handige instap om in woord en gebaar met de bijbel te spelen.

Het zijn kleine werkvormen, die toegepast zijn op fragmenten van bijbelverhalen.

Haalbare stappen zodat kinderen kunnen zich inleven in bijbelse figuren en situaties.

Heel de persoon van het kind wordt ingezet, verbeelding, dromen, twijfels ... zijn bij het spel betrokken.

Door zich in te leven in bijbelse figuren en situaties kunnen deze betekenis krijgen in hun concrete leven.

 

In het eerste deel van het boekje staan omschrijvingen van bibliodrama en van de werkwijze.

Er wordt ook stilgestaan bij de begeleiding en de aanpak.

 

In het tweede deel worden werkvormen van bibliodrama volgens een vast schema toegelicht

aan de hand van concrete bijbelverhalen. Bijvoorbeeld: Het verloren schaap; Het kerstverhaal; De genezing van de lamme, de blinde… Deze beschreven werkvormen kunnen ook toegepast worden op andere bijbelverhalen. De laatste uitwerking: De genodigden aan de maaltijd’, wordt gevolgd door een verdiepende toelichting waarbij de ’spiritualiteit van bibliodrama’  aan het licht komt. Het geeft  verdiepende toelichting bij de richting en de zin aan waarmee in bibliodrama kan worden gewerkt en is geïllustreerd met spelervaringen van kinderen. In een laatste deel wordt aangegeven op welke wijze  je zelf werkvormen kan op het spoor komen of bedenken bij een zelfgekozen bijbelverhaal.

 Dit boekje wil een handzame instap zijn om in woord en gebaar met de bijbel te spelen, met een groepje kinderen.

 

Jean Agten. Inspirantjes. Bibliodrama spelenderwijs met kinderen. Leidraad met voorbeelden uit de praktijk, Altiora, Averbode (2015), 103 p.

Bestelcode: 125583  -  ISBN-number: 9789031740680  -  Uitgever: nv uitgeverij Altiora Averbode Prijs; € 13,9. Bestellen

Abdijstraat 1 (of Postbus 54)  3271 Averbode  Tel. +32 (0)13 780111

 

Verhalen in beweging
 Onder redactie van Cilia Hogerzeil en Bas Van den Berg

 

Dit boek is bedoeld voor ieder die ervaring heeft opgedaan met bibliodrama

en behoefte heeft aan een instructief werkboek.

De combinatie van verhalen en drama daagt mensen uit,

op een authentieke wijze hun relatie te onderzoeken

met verhalen en thema's.

Bibliodrama roept vele soorten gevoelens op en het is van groot belang dat begeleiders

zowel praktisch als theoretisch zijn toegerust.

Dit werkboek maakt daarom de lezer niet alleen wegwijs in de methodische kanten van een bibliodrama,

maar biedt vele praktijkvoorbeelden en is ontstaan

vanuit jarenlange ervaring met het proces van bibliodrama.

IDe hier geboden methode heeft als kenmerken: aandacht voor fysiek spel, plezier

in improvisatie en een open benadering van verhalen.

In dit werkboek geven verschillende begeleiders hun ervaringen en inzichten weer over bibliodrama.

Zowel beginners als ervaren docenten in deze dramatische expressie vinden

in de verschillende praktische tips de richtlijnen voor een verschillende aanpak.

De nadruk kan liggen op het eigen levensverhaal of op de bijbel voor verdere geloofsverdieping.

Na de inleiding lezen we een schets van de methoden, enige werkvormen en een bezinning op de achtergronden.

Uitvoerig wordt gesproken over de voorbereiding, het begin met zijn opwarming,

de keuze van de rollen, het spelelement, de bijzondere omstandigheden en de functie van de begeleider.

Belangrijk zijn het plezier in het spelelement, de lichamelijke beleving en de uitbeelding van de gevoelens.

De vier woordspelen, enige uitgewerkte werkvormen en de uitgebreide interviews maken dit werkboek

tot een handzame praktische handleiding binnen het bijbelonderricht.
(Biblion recensie, Drs. J.F.A. Verbraak.)

Verhalen in beweging. Cilia Hogerzeil en Bas van den Berg  Uitgever: Meinema, 1996 ISBN13:9021136376

 

Spelend verstaan

Thema nummer Tijdschrift Handelingen

2015/3

Red. Bas van den Berg en Theo van Leeuwen

 

 

Er is meer bewustwording gekomen van het feit dat bibliodrama

wel in heel verschillende contexten wordt gebruikt: in diverse vormen van pastoraal werk,

van gemeente en parochie tot categoriaal pastoraat, maar ook in opleidingscontext en op scholen,

bij de godsdienstige vorming van kinderen en jongeren.

Dat roept vragen op naar het verschil in doelstelling, maar ook naar verschil in methodiek.
Dat laatste sluit aan op een tweede ontwikkeling die we signaleren:

de aandacht voor verschillende doelgroepen en daarmee bedoelen we dan

met name verschillende leeftijdsgroepen.

Maakt het voor de wijze waarop bibliodrama wordt ingezet uit,

of je te maken hebt met kinderen of jongeren, met volwassenen of met ouderen?
Een derde ontwikkeling die meer en meer in beeld komt is het gebruik van bibliodrama

in een multireligieuze speelgroep.

Wat gebeurt er wanneer mensen van verschillende religieuze achtergrond met elkaar aan het spelen gaan

rondom een verhaal uit één van de geloofstradities?
Een vierde ontwikkeling is voortgaande theorievorming.

Er is in de laatste decennia veel aandacht gekomen voor semiotische,

maar met name ook voor narratief-hermeneutische theorievorming.

Wat dragen dergelijke theorieën bij aan het verstaan van de werking van bibliodrama?
De centrale vraag die we aan een keur van auteurs hebben voorgelegd luidde:

‘Hoe draagt bibliodrama bij aan de persoonlijke levensoriëntatie van verschillende leeftijdsgroepen in verschillende contexten?’

Daarnaast hebben we per auteur gevraagd om op één of meerdere aspecten van zojuist genoemde ontwikkelingen in te gaan. Alle auteurs hebben, of vanuit de praktijk in uiteenlopende contexten, of vanuit wetenschappelijke reflectie naar antwoorden gezocht op deze vraag.

 

Het tijdschriftnummer bestellen: https://www.handelingen.com/index.php/bestel-een-nummer

 

Bibliodrama als pastoraat

 

 

Auteurs: Nico Derksen, Claudia Mennen en Sabine Tscherner

Dit boek is het resultaat van 35 jaar ervaring van de auteurs in het werken met bibliodrama.

Het grootste deel van het boek bestaat uit feitelijk gespeelde bibliodrama’s, die tot in detail zijn uitgewerkt.

Handig voor wie werkt of werken wil met bibliodrama.

Verschillende genres bijbelverhalen komen aan bod, zoals wonderverhalen, psalmen,

maar ook geweldsverhalen worden niet geschuwd.

De uitgeschreven bibliodramasessies zijn handig en leerzaam,

omdat er veel praktische tips en suggesties voor de begeleiding bijstaan.

De auteurs beogen met dit boek óók een leesboek te hebben geschreven

voor wie op zoek is naar geloofsverdieping.

Een prima boek voor wie zich bezighoudt met het begeleiden van bibliodrama.

 

Nico Derksen, Claudia Mennen & Sabine Tscherner, 

Bibliodrama als pastoraat: Omgang met verlangen, geheim, schaduw en geweld, 

Berne Media, 2016.

Bestellen: https://www.berneboek.com

There is a Crack in Everything
Education and Religion in a Secular Age

geredigeerd door K. H. (Ina) ter Avest

 

Bibliodrama: Introducing Stories from Narrative Traditions

in the Development of Young People’s Life Orientation

by Jean Agten

Meer hierover: >> Naar https://www.mdpi.com/books/pdfview/book/1836

 

Bibliodrama: Introducing Stories from Narrative Traditions

in the Development of Young People’s Life Orientation

by Jean Agten

 

in: There is a Crack in Everything - Education and Religion in a Secular Age

(Ed.) K. H. (Ina) ter Avest 

 

published in Education Sciences

Journals Education Sciences Volume 9 Issue 2  10.3390/educsci9020107 

De tekst is te lezen via : https://www.mdpi.com/2227-7102/9/2/107

Bibliodrama: Introductie van verhalen uit verhalende tradities

in de ontwikkeling van de levensoriëntatie van jongeren

door  Jean Agten 

in Nederlandse vertaling te lezen via Google Translate 

https://www.mdpi.com/2227-7102/9/2/107

There-is-a-Crack-in-SDL772901392-1-9f6dd
bottom of page