top of page

Bibliodrama

Verhalen spelenderwijs

Bibliodrama is...

Bibliodrama is op creatieve en speelse wijze op zoek gaan naar zingeving en spiritualiteit in de ontmoeting tussen (bijbel)verhalen en het persoonlijke leven in de eigen leefomgeving en de brede maatschappelijke context. Het wil door uitbeelding en doorleving verhalen weer levend maken en de inspiratie voelbaar in eigen lijf en leden. Bibliodrama maakt gebruik van inleving, toneel, drama, rollenspel, poppenspel, uitbeelding, e.a. lichamelijke werkvormen. Ook vormen van dans, muziek, kunst, verbeelding, spel, schilderen  en andere expressie vormen enz. kunnen er deel van uitmaken.

Intens, speels en creatief omgaan met religieuze verhalen kent een diepgaande inwerking. Doorheen het spel kunnen de spelers niet alleen de verhalen meer doorleefd ervaren, ze kunnen er vele nieuwe betekenissen in ontdekken doorheen het samenspel met anderen. Mensen groeien en ontwikkelen door het opnemen of afwijzen van bepaalde rollen die ze rondom zich waarnemen. Door het spelen van rollen uit betekenisvolle verhalen uit de vele levensbeschouwelijke culturen kunnen de spelers van bibliodrama deze rolgedragingen proeven, verken­nen, uitzuiveren, inoefenen of eigen maken.

Bibliodrama is als ontmoetingsplaats tussen verhaaltraditie en actualiteit gericht op meer betekenisgeving, zinervaring, spiritualiteit, levensoriëntatie, heelheid, mysterie, uiteindelijke zin… in het eigen leven en in de samenleving. Het is gericht op samenspel en uitwisseling van rijkdommen uit diverse culturen en inspiraties.

In het woord 'biblio-drama' verwijst het Griekse woord 'biblio', wat boek betekent, meer specifiek naar het bijbelboek. Het woord 'drama' betekent letterlijk: handeling of gebeuren. Het doet denken aan theater of vormen van expressie. In bibliodrama gaat het om het in actie omzetten van een bijbeltekst(fragment). Toch zijn de methoden en visies en het impact van bibliodrama niet te beperken tot de bijbelse verhalen alleen.

Verhalen uit alle culturen lenen zich tot de methoden en aanpak van bibliodrama. De werkwijzen van bibliodrama kunnen tevens een verstrekkende bijdrage leveren aan inter-levensbeschouwelijke communicatie. Het bibliodrama dat hier wordt voorgestaan, is gericht op een 'open' communicatieve uitwisseling van wat de spelers betekenisvol en nastrevenswaardig ervaren in de verhalen en in hun leven. 

Bibliodrama kent zeer vele speelwijzen en werkvormen die beleving en diepgang bevorderen. Het begeleiden van bibliodrama in functie van spirituele en levensbeschouwelijke groei van kinderen, jongeren of volwassenen vraagt een groeiende vaardigheid, een bekwaamheid die niet in één twee drie te leren is. Mede daarom wil deze website gestaag ondersteuning bieden op vele fronten.

About
Showreels

Het Opzet

 

Omdat iedereen blij is met concrete ideeën en uitgewerkte suggesties en omdat bibliodrama’s uitwerken zowel tijd als deskundigheid vraagt…

biedt deze website een praktische ondersteuning  bij het werken met bibliodrama. Het is een gratis aanbod aan éénieder die op een verdiepende creatieve en lijfelijke wijze met ‘levensbeschouwelijke’ verhalen wil werken met een groep kinderen, jongeren of volwassenen en daarbij wat hulp kan gebruiken.

Er worden diepzinnige verhalen uit vele culturen gepresenteerd en mogelijke werkwijzen met bibliodrama voorgesteld.

Een veelheid aan werkvormen worden toegelicht voorzien van uitgewerkte toepassingen.

Leefthema’s, beelden en symbolen worden vorm gegeven door middel van methodieken van bibliodrama.

Beelden en filmopnames van bibliodrama’s worden beschikbaar gesteld.

 

Gebruik maken van al deze gegevens is vrij en gratis.

Het 'publiceren' van uitgewerkte elementen uit deze website is niet toegestaan.

Naast het aanbod van praktijkgerichte uitwerkingen wil de website ook aandacht geven aan de vele inhoudelijke en praktische vragen die zich bij het begeleiden van een bibliodrama voordoen. Zowel levensbeschouwelijke visies als begeleidingshoudingen komen ter sprake.

Ook worden handzame boeken en tijdschriftartikels over bibliodrama onder de aandacht gebracht of aangeboden.

​Het aanbod dat nu in de beginfase beschikbaar is, zal stelselmatig worden uitgebreid.

Niet alles van wat wordt aangeboden is pasklaar om, door het even wie en om het even waar, te worden toegepast.

De uitwerkingen vragen om een bijkomende inhoudelijke voorbereiding, aanpassingen aan de eigen praktijksituatie,

verdieping van de eigen begeleidingsvaardigheden of inzichten in de vele bibliodrama methoden.

 

Niet elke begeleidingshouding en aanpak van bibliodrama is via een website te leren.  Zie >> Begeleiden

Daarom worden er ook vormingen, aangeboden door de Verzinning en door andere opleidingen, bekend gemaakt.

​Bijdrage: Leren van elkaar en aan elkaar

 

Iedereen die zelf ervaringen met bibliodrama wil aanbieden, in de vorm van voorbereidingen, belevingen, overwegingen, foto’s of filmbeelden

kan een bijdrage leveren aan deze website die ten dienste staat van het leren van en aan elkaar.

De hier uitgewerkte bibliodrama's zijn ook maar tot stand gekomen door een samenspel van  van spelers en begeleiders, 

van kinderen en volwassenen, van boeken en praktijken, van traditie en actualiteit...

Het interactief samenspel dat leren is, kenmerkt zich door: 'Alles wat ik weet, weet ik van een ander' H.v.Veen.

Elke bijdrage, ook die van jou, kan een hulp zijn aan de ontwikkeling van bibliodrama en vooral

aan de levensbeschouwelijke groei van kinderen, jongeren en volwassenen.

Niet alleen iets inbrengen is leerrijk, maar ook vragen stellen en opmerkingen doorgeven is een manier om van elkaar te leren. 

Het kan allemaal via deze website: >>Zie Contact.

 

Gallery

De Verzinning

 

De Verzinning wil de goesting van mensen aanwakkeren om bibliodrama in hun eigen werksituatie in te passen.

 

Het initiatief wil begeleiders (in spe) ondersteunen met een website vol concrete ideeën en uitwerkingen bibliodrama.

De website wil ook inzicht verschaffen in de werkwijze en aanpak van bibliodrama.

De Verzinning wil achtergronden aanbieden voor wie zich inhoudelijk verder wil verdiepen.

Het geheel is een volkomen gratis aanbod waar je naar eigen inzicht gebruik van kan maken.

 

Er worden door de Verzinning ook kennismakingen met bibliodrama georganiseerd om bibliodrama kenbaar te maken

Er worden vormingssessies en reeksen opgezet om begeleiders van bibliodrama verder te ondersteunen

en hun vaardigheden en inspiraties te verdiepen in hun zoektocht naar meer bekwaamheid.          

De Verzinning als initiatief is aandachtig voor

  • Het spelend voeling krijgen met de intensiteit en inspirerende werking van verhalen.

  • Open communicatieve gerichtheid op zingeving en zinvinding,  levensoriëntatie en spiritualiteit.

  • Respect en verbondenheid met zichzelf, anderen, de gemeenschappen, de natuur, de culturen, de kosmos.

  • Aandacht voor dynamische identiteiten, wortels en verworteling, tradities en actualiteit.

  • Breed levensbeschouwelijke bedachtzaamheid met vrije ruimte voor openbaring en inspiratie.

  • Zich kwetsbaar opstellen en leren omgaan met verschillen, dankzij en ondanks het verschil.

  • Het fijnzinnig, ondersteunend begeleiden van mensen in hun vrije zoektocht naar betekenis en zin.

  • Een politiek maatschappelijke gerichtheid op de wereld.

 

De initiatiefnemer is Jean Agten.

 

Hij was meer dan 30 jaar docent godsdienst aan de lerarenopleiding in Brussel met speciale aandacht voor creatieve, actuele en inter-levensbeschouwelijke godsdienstdidactiek. Hij was mede stichter en coördinator van de Opleiding ‘Bibliodrama & Religieuze verhalen in beweging’ gedurende 20 jaar. Hij geeft actueel diverse nascholingen voor leerkrachten en studenten en publiceert over bibliodrama, godsdienstdidactiek en praktijkmodellen inter-levensbeschouwelijke communicatie in boeken, tijdschriften, websites.

 

Wat voorafging

 

www.bibliodrama.be was vroeger de website van de ‘Opleiding Bibliodrama - Religieuze verhalen in beweging’ en later van ‘Bibliodrama tussen hemel en aarde’. De website werd een tiental jaren lang vormgegeven door Katelijne Verduyn. Dank zij haar volgehouden inspanning zijn velen voor het eerst in contact gekomen met bibliodrama. Onze waardering en dankbaarheid gaan naar haar uit. Deze vernieuwde website is niet langer beperkt tot de ‘opleidingen’ bibliodrama, maar wil ten dienste staan van iedereen, met of zonder vorming, die bibliodrama wil verkennen en wil verdiepen.

Heel wat uitwerkingen van bibliodrama die in deze website terecht komen, zijn mede tot stand gekomen dankzij de samenwerking met begeleiders en het samenspelen met cursisten van de 'opleidingen' en 'kennismakingen' Bibliodrama. Wij willen allen hartelijk danken voor hun medewerking en hun jarenlange volgehouden inspanningen om bibliodrama in Vlaanderen op de kaart te zetten. Ook danken wij alle initiatiefnemers die voor de verdiepende werking van bibliodrama nog steeds ruimte en tijd vrijmaken in hun vormingsprogramma's.

bottom of page